• Gratis levering
  • Levering binnen 2 werkdagen
  • 3 weken bedenktijd
  • Niet tevreden geld terug
  • Grappige t-shirts
  • Hoge kwaliteit

Algemene voorwaarden

01. Identiteit van de Verkoper

DippyTee is een initiatief van:
DESIGN8
Derde Regiment Lansiersstraat 41
B-3350 Linter
Ondernemingsnummer: (BTW-BE) 0541.764.004

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via contact@dippytee.com contacteren. Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

De online-verkoop van DippyTee richt zich hoofdzakelijk tot de Belgische markt. DippyTee zal op expliciet verzoek van de klant ook producten leveren in Frankrijk en Nederland.

02. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van de algemene voorwaarden van DippyTee, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

03. Aanbod, prijs, kosten en aanvaarding van de bestelling

Ondanks het feit dat de online catalogus en de website van DippyTee met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden DippyTee niet. DippyTee is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. DippyTee is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door DippyTee te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.

Wanneer de Koper vragen heeft over bv. aanbod, prijs, maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Koper steeds om vooraf contact op te nemen met DippyTee op het e-mailadres contact@dippytee.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door DippyTee (bv. bij ernstig vermoeden van misbruik of kwade trouw van de Koper, bij uitputting van de voorraad, bij vaststelling van een ongeldig of onjuist aanbod, bij overmacht, ...). DippyTee kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

04. De leveringsvoorwaarden

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De levering van producten zal zo spoedig mogelijk geschieden en in principe uiterlijk op het verwachte tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald is dit binnen de dertig (30) dagen na ontvangst en aanvaarding van de bestelling. Foutieve doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Behoudens andersluidend beding omvatten de prijzen op de webshop van DippyTee niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

05. Betaling

Bij iedere verkoop via de DippyTee webshop wordt alleen vooruitbetaling door de Koper via de webshop, via de daar aangeduide betalingsmethodes door DippyTee aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. In het geval van een verkoop op afstand kan online betaald worden met Mastercard, Maestro, PayPal, Visa, Bancontact, Overschrijving, iDEAL. DippyTee behoudt het recht de keuzemogelijkheden van de betaalwijzen waaruit een klant kan kiezen, afhankelijk van bestelwaarde, verzendgebied of andere zakelijke criteria te beperken.

DippyTee heeft het recht om bij de afwikkeling van de betaling gebruik te maken van de diensten van betrouwbare derden. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft DippyTee het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven. Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van DippyTee pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.

06. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van DippyTee tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper. De klant is verplicht om de goederen, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen.

07. Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in de online catalogus, folders, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. DippyTee kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.

Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen. Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal DippyTee tevens de portokosten voor haar rekening nemen.

Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan DippyTee niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod. De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt twee (2) jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een (1) jaar.

08. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Kopers die in hun hoedanigheid van consument producten op afstand aankopen op de webshop van DippyTee. In dergelijk geval heeft de Koper het recht om binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Koper of een door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Koper DippyTee (adres: 3e Regt. Lansiersstraat 41, 3350 Linter , e-mailadres: contact@dippytee.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (link naar formulier), maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Koper zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Koper moet de producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan DippyTee heeft meegedeeld, terugzenden. De Koper is op tijd als hij de producten terugstuurt voordat de termijn van veertien (14) kalenderdagen is verstreken.

Enkel artikelen die zich in de initiële staat bevinden, samen met factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt DippyTee zich het recht voor om de Koper aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten door de Koper dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

Als de Koper de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De Koper kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van volgens specificaties van de Koper vervaardigde producten, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

09. Overmacht

In geval van overmacht is DippyTee niet gehouden om haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan DippyTee haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht ofwel de overeenkomst definitief ontbinden zonder een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en de controle van DippyTee die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder wordt onder meer begrepen: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website van DippyTee (en/of haar partners voor de verzending en/of betaling van de producten), niet of niet- tijdige levering van toeleveranciers, ...

10. Persoonsgegevens – Privacy

DippyTee respecteert de privacy van alle gebruikers van hun webshop en draagt zorg voor het vertrouwelijk karakter van de informatie verstrekt door de Koper. DippyTee voegt zich dan ook naar de Europese wet van 25 mei 2018 met betrekking tot de General Data Protection Regulation (GDPR) of Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Alle informatie over de wijze waarop DippyTee eventuele persoonsgegevens verzamelt staat volledig uitgelegd in onze privacy policy. Indien u hier vragen over heeft, kunt u ons contacteren op contact@dippytee.com.

12. Aansprakelijkheid

DippyTee is niet aansprakelijk voor menselijke schade en/of bedrijfs- en/of indirecte- of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdsverlies, emotionele schade, verlies van inkomsten en verlies van een kans), die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van de verkochte producten.

DippyTee is in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van de Website, of het downloaden van materiaal van de Website.

DippyTee is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Koper en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde, of enige andere externe oorzaak.

Iedere contractuele of extracontractuele aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van de DippyTee is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Koper effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief B.T.W., zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.

13. Diverse bepalingen

Bewijs: De Koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Deelbaarheid: Indien een artikel van deze algemene voorwaarden wordt ongeldig, onwettig of nietig verklaard, zal dit de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de overige artikelen op geen enkele wijze aantasten.

Wijziging algemene voorwaarden: DippyTee behoudt zich ten alle tijde het recht voor om deze algemene voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De algemene voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien daar expliciet naartoe wordt verwezen.

Risico’s internet: De Koper is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website van DippyTee nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de Koper bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Koper aanvaardt dat DippyTee niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.

Intellectuele eigendom: De complete inhoud van de website van DippyTee inclusief teksten, alle visuele elementen als geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van DippyTee of de eigendom van diens leveranciers, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van DippyTee worden gebruikt

14. Toepasselijk recht – bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de regels inzake internationaal privaatrecht. Bij geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.